دخالت روحانیت در سیاست

» دخالت روحانیت در سیاست

در خصوص دخالت روحانيت به سياست و عملكرد آنها بايد گفت: برخي عقيده دارند كه وظيفه روحانيت , تنها هدايت مردم و بيان احكام است و دخالت در سياست , منافي شأن روحانيت است ;از اين روروحانيت نبايد در سياست دخالت كنند و اصولاً دين با سياست رابطه ندارد اين تز كه طرفداران زيادي ندارد, ازسوي اكثريت صاحبان انديشه اسلامي رد شده است.

اكثريت دانشمندان اسلامي عقيده دارند كه وظيفه روحانيت دخالت در سياست است ;زيرا فقها دين شناسان بوده و همان طور كه هبري ديني مردم را برعهده دارند, رهبري سياسي مردم را نيز بايد برعهده گيرند. امام راحل كه درعصر حاضر پرچمدار, اين تز است , باور دارد, كه رهبري سياسي حق فقيهان بوده و ديگران در طول تاريخ اين حق را غضب كرده اند او در خصوص حاكميت غاصبانه رهبران ستمگر سروده است:

]تا به كي اين ناكسان باشند برما حكمرانان تاكي اين دزدان كنند اين بي كسان را پاسباني

]امام عقيده دارد كه تز جدايي دين از سياست , شعار استعمارگران بوده است كه از سوي عمال داخلي آن دركشورهاي اسلامي تبليغ و فرهنگ سازي شده است. ديدگان امام راحل ۱با سيره و گفتار معصومان ۷همخواني دارد, زيرا پيامبر اسلام ۷در مدينه بعد از فراهم شدن شرايط حكومت , حكومتي ديني تشكيل داده و بر مسندقدرت قرار گرفت. پيامبر ۷به رغم آنكه رهبر ديني مردم بودند, رهبر سياسي جامعه را نيز برعهده داشت. امام علي ۷با تشكيل حكومت عدالت مند, و ضابطه پذير علوي , اثبات كرد, كه بين دين و سياست رابطه وجود دارد, واگر دين از سياست جدا بود, چرا آن حضرت حكومت تشكيل داد؟! امامان ديگر نيز در حدود تشكيل حكومت بودند;از اين رو رهبران قانون شكن و دين ستيز, از آنان وحشت داشته و آنها را زنداني و به شهادت مي‌رساندند اگرائمه ۷حكومت را حق خود نمي دانستند و فقط در مساجد و يا كنج خانه ها, به بيان احكام مي‌پرداختند, هيچ گاه حاكمان ستمگر و غاصب از آنان وحشت نداشتند.

امروزه در جمهوری اسلامی ايران كه نظريه پرداز و معمار آن امام راحل است , او نظام مبتنی بر ولايت فقيه را ارائه داد و خو عملاً دخالت در سياست را وظيفه دانسته و سكان دار كشتی انقلاب اسلامی بود.

بی ترديد عملكرد رهبران دينی نقش بنيادی در گرايش جوانان به دين و دين گريزی آنان دارد از رو، در اسلام سفارش شده است كه عالمان دينی قبل از آنكه ديگران را به معارف دين فرا می خوانند، خود پايبند به قوانين الهی باشند.

يكی از علل دين گريزی جوانان را می توان مربوط به عملركد برخی از روحانيان دانست. پس دين گريزی جوانان اختصاص به عملكرد روحانيت ندارد, زيرا مشكلات اقتصادی، رقابت‌هاي سياسی غير منطقی مديران حكومتی و گروههای كه به اسم اسلام , عوامل مهم دين گريزی جوانان هستند. خانواده‌ها اساسی ترين نقش را دردين گريزی جوانان دارند. در برخي از خانواده ها, معنويت , تقوا و خدا باوری فراموش شده و نوارهای مبتذل ويدئوی , به جای نوارهای قرآن... قرار گرفته و همچنين ماهواره‌ها كه دهها فيلم‌های مستحجن پخش مي‌كند و برخی از خانواده‌ها به آن علاقه دارند, عوامل مهم دين گريزی جوانان هستند. البته نقش جامعه را نيز نمی توان در دين گريزی جوانان ناديده گرفت.


در فرهنگ اسلام آزادی بيان و عقيده از اهميت ويژه ای برخوردار است. آزادی بيان و قلم كه رسالت اصلی آنهاهدايت مردم , افزايش قدرت تحليل سياسی آنان و فرهنگ سازی معنويت و ۱۰۰۰هميت داده شده است. امام راحل ۱عقيده دارد كه قلم‌ها شهيد پرور هستند: (۱)

مهم آن است كه قلم و مطبوعات از رسالت اصلی خود فاصله نگرفته , شايعه سازی نكرده و مقدسات دين را زيرسؤال نبرند, زيرا وظيفه قلم شبه زدايی , ترويج دين مداری و فرهنگ سازی سالم است. متأسفانه برخی از قلم‌ها ومطبوعات تبديل به مسلسل‌ها شده , و مقدسات دين , ارزشهای ملی و نظامی دينی را زير سؤال مي‌برند كه نقش اين گونه رسانه‌ها از مسلسل‌ها خطرناك تر است. امام راحل فرمود ُ (۲) آزادی بيان و قلم تا آنجا قداست دارد كه مصالح جامعه را تهديد نكرده و با بهره گيری از قانون شكل گيرد.

منستكيو می نويسد: (۳)

اين واحد درحدود حمايت از جناح چپ و است نيست , بلكه اصلی آن جواب دادن به پرسش‌ها است كه وظيفه دارد واقعيت‌ها را بيان كند توقيف برخی از روزنامه‌ها و مجله ها, بدون در نظر گرفتن مقدرات و با انگيزه‌های سياسی قابل قبول نيست، زيرا تعطيل رسانه‌ها و مطبوعات سبب میشود كه در جامعه پويای و بالندگی و روحيه انتقادگری را از دست دهد, ولی تعطيل برخی از روزنامه‌ها و مجله‌های ديگر، منطقی و قابل قبول است. متأسفانه برخی ازمطبوعات به شبهه سازی و توطئه عليه نظام می پردازند و مقدسات دين را زير سؤال می برند. طبيعی است كه مصالح نظام اقتضا می كند كه از اين گونه روزنامه‌ها جلوگيری شود.

در خصوص ابطال برخی از انتخابات از سوی نهادها, نيز بايد گفت: در هر جامعه ای برای انتخابات سالم , فيلتر وفاكتورهای خاصی پيش بينی مي‌كنند تا انتخابات سالم به وجود آيد. در آمريكا نيز براي انتخاب رئيش جمهور ونمايندگان مجلس سنا... شرايط و ترازهايی را پيش بينی كرده است، تا بهترين فرد و يا بهترين افراد گزينش شوند. بعد از انتخابات نيز, در صورت اختلاف و تقلب , بايد نهادي و مرجعی صلاحيت دار, باشند كه وضعيت انتخابات رابررسی كنند. انتخابات رياست جمهوری امريكا در سال ۲۰۰۰نشان داد كه بايد قوه قضائيه بحران انتخابات را حل كند.

در جمهوری اسلامي ايران نيز لازم است كه نهادها و مراجعی باشند تا صلاحيت رئيس جمهوری و نمايندگان مجلس... را بررسی كنند. حل بحران انتخابات در ابتدا بايد به مراجع قانونی ارجاع داده شود كه در ساختار جامعه ايران شورای نگهبان عهده دار آن است. طبيعی است يك نهادی كه رسالت آن بررسی تخلفات و يا ابطال انتخابات است بايد وظيفه خويش را انجام بدهند. متأسفانه در ايران جناح گرايی سبب شده است كه حق , باطل و باطل حق نمايش داده شود و اين يكی از آفات نظام دينی ما است.

در فضای سياسی و بحران ساز, ضروری است كه قدرت تحليل و رشد سياسی همه مردم , بويژه جوانان افزايش داده شود, تا آنها در مسايل سياسی دچار اشتباه نشوند و همه روحانيت را زير سؤال نروند. در حكومتی كه مديران ورهبران او را روحانی و غير روحانی تشيل می دهند وقتی مديران و مسؤلان غير روحانی از مسؤلان روحانی بيشتر هستند چرا تنها روحانيت زير سؤال بروند و دين گريزی جوانان منسوب به روحانيت شود؟ البته از رواحانيت انتظارمی رود كه در عملكرد خود دقت بيشتر داشته باشند, زيرا آن‌ها به رغم آنكه رهبران سياسی هستند رهبران دينی ومعنوی نيز هستند.

آخرین مطالب این وبلاگساخت وبلاگساخت وبلاگ رایگان
Buy Website Traffic Cheap
Buy website Traffic